മുൾക്കിരീടം

വിജനമായവഴിയരികിൽ 

ജീവച്ചവങ്ങളായി 

ഞാനുംഎന്റെപാപങ്ങളും 

മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ളചവിട്ടുപടിയായി 

ഒരുമുൾകിരീടംഞാനുംചൂടിക്കോട്ടേ…

എന്റെശിരസ്സിൽനിന്നും 

രക്തംപൊടിയുന്നെങ്കിൽ 

പുകയുന്നമനസ്സിന്അതൊരു 

ആശ്വാസമായേക്കാം…

God Bless you

-എം. ജാസിംഅലി

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )