പകൽ മാന്യൻ

ഇരുളിന്റെ
മറവിൽ
ഞാൻ
നിന്നെ
തേടിയെത്തി
.

രാത്രിയുടെ
നീല
യാമങ്ങളിൽ
ഞാൻ
നിന്നെ
പ്രണയിച്ചു
.

അപ്പോൾ
നിന്റെ
ചുണ്ടുകളിൽ
മധുരമായിരുന്നു
.

നിന്റെ
മാറിടങ്ങൾക്ക്
മാമ്പൂവിന്റെ
മണമായിരുന്നു
.

നീ
പകർന്നു
തന്ന
അനുഭൂതിയുടെ
ലഹരിയിൽ

ഞാൻ
സ്വയം
മറന്നു
….

പൊന്നേ
എന്ന്
വിളിച്ചു
ഞാൻ
നിന്നെ

എൻ
ആത്മാവിലേക്ക്
ചേർത്തു
.

ഒരുപിടി
ചുടു
നിശ്വാസങ്ങൾ
………………

പ്രഭാത
വെയിലിൽ
തെരുവോരത്ത്
നിന്നെ
ഞാൻ
കണ്ടു
.

ചുറ്റുമുള്ള
ലോകത്തോടൊപ്പം
പരിഹാസത്തോടെ

ഞാനും
നിന്നെ
വിളിച്ചു

തേവിടിശ്ശിയെന്ന്
“…

എന്നെ
മനസ്സിലായില്ലേ
….?

ഞാൻ
ആണ്

പകൽമാന്യൻ


സദാചാരത്തിന്റെ
കാവൽ
ഭടൻ


God Bless You....

എം
.
ജാസിം
അലി

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )